ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง สุรีรัตน์ ก้านเหลือง / /
 ชื่อเรื่อง
บทบาทของหมอสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษา ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หมายเหตุ บทบาทของหมอสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษา ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 หมายเหตุ การวิจัยเรื่องบทบาทของหมอสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน กรณีศึกษา ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของหมอสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และเพื่อศึกาษาปัญหาอุปสรรคต่อบทบาทของหมอสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครสร้าง (Structured Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่ศึกษาเป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 7 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิจัย พบว่าสมุนไพรพื้นบ้านในตำบลยุโป ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 71.40 อายุ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ 85.75 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 57.15 สมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 71.40 จบการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา ร้อยละ 67.10 เป็นคนพื้นเพดั้งเดิมทีตำบลยุโป ร้อยละ 71.40 ใช้สมุนไพรเดี่ยวร่วมกับใช้คาถาร้อยละ 57.20 เรียนรู้วิธีการรักษาโรคเบาหวานด้วยสมุนไพร อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 71.40 ประสบการณ์การรักษาโรคเบาหวาน 21-30 ปี ร้อยละ 42.80 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต่อเดือนมีจำนวน 1-5 คน ร้อยละ 85.70 หมอสมุนไพรพื้นบ้านในตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีทัศนคติต่อการรักษาโรคเบาหวานที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของหมอสมุนไพรแต่ละคน หมอสมุนไพรพื้นบ้านมีความรู้เกี่ยวกับตัวยาสมุนไพรที่ใช้แตกต่างกัน ในการรักษาโรคเบาหวานด้วนสมุนไพรของหมอสมุนไพรพื้นบ้าน มีการใช้สมุนไพรร่วมกับการใช้คาถา สมุนไพรที่ใช้แบ่งเป็นการใช้สมุนไพรเดี่ยวร่วมกับการใช้คาถา และการใช้คาถา สมุนไพรที่ใช้แบ่งเป็นการใช้สมุนไพรเดี่ยวร่วมกับการใช้คาถา และการใช้สมุนไพรหลายชนิดร่วมกับการใช้คาถา หมอสมุนไพรในตำบลยุโปใช้สมุนไพรเดี่ยวร่วมกับใช้คาถาคิดเป็นร้อยละ 57.20 จะใช้สมุนไพรตัวหลักรักษา ถ้าหาไม่ได้ จะใช้สมุนไพรตัวรองที่มีสรรพคุณเดียวกันแทน มีความรู้เกี่ยวกับตัวยาสมุนไพรที่หลากหลาย ใช้ยาในรูปแบบยาต้มและยาลูกกลอน สมุนไพรที่ใช้จะปลูกไว้เองและซื้อจากร้านขายยาสมุนไพร หมอสมุนไพรมีการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มหมอสมุนไพรพื้นบ้าน มีผลต่อบทบาทของหมอสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไม่มีการจดบันทึก ใช้การจำผู้ป่วยเป็นหลัก การวินิจฉัยโรคเบาหวาน จะซักภามอาการ สังเกตและตรวจร่างกาย เพื่อหาสาเหตุของโรคสมุฎฐานส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เป็นของหวานมากเกินไป มีการแนะนำเรื่องอาหารให้กับผู้ป่วย ไม่กำหนดค่าตอบแทนในการรักษาหาเหนือความสามารถจะแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษากับหมอคนอื่น หมอสมุนไพรจะปฎิบัติตัวดีและยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานของหมอสมุนไพรพื้นบ้านในตำบลยุโป เกิดจากผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอสมุนไพร ควบคุมความต้องการของตนเองไม่ได้ สมุนไพรบางตัวเริ่มหายาก หมอสมุนไพรพื้นบ้านไม่สามารถรักษาได้เต็มรูปแบบ มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง หมอสมุนไพรพื้นบ้านยังมีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่บทบาทกำลังจะลดลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
  
  Barcode: 11526
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: บทบาทของหมอสมุนไ..
Bib 12866


 Copyright 2015. All Rights Reserved.