ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ประภัสสร วงษ์ศรี / /
 ชื่อเรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2543 และ 2544 ของวิทยลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 หมายเหตุ การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2543 และ 2544 ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 หมายเหตุ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2543 และ 2544 ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิตปีการศึกษา 2543 จำนวน 110 คน ปีการศึกษา 2544 จำนวน 59 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยคณะทำงานของส่วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านความ สามารถทางวิชาการ/ปฏิบัติงาน ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเท่ากับ 0.92 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2543 และปีการศึกษา 2544 อยู่ในระดับมากเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระหว่างปีการศึกษา 2543 กับปีการศึกษา 2544 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 Study of satisfaction of Srimahasarakham Nuraing College's stakeholder in academic year 2000 and 2001 The purpose of this study was to study the satisfaction of stakeholder of Srimahasarakham Nursing College in academic year 2000 and 2001. Samples were 110 primary supervisors of graduated person in academic year 2000 and 59 primary supervisors of graduated perso in acadermic year 2001. Instrument used to collect data was the questionaire that developed by the academic development department, Praboromrajchanok, Public Health. It is composed of two sections ; demographic data of stadeholder and satisfaction of stakeholder. For satisfaction of stadeholder, it gas three aspects that are academic and performance ability, basic capacities that affect to their performance, and Ethical and Code of Ethics. Cronbach's alpha reliability coefficient of this instrument is 0.92. The result of this study found that Satisfactions of stakeholder in academic year 2000 and 2001 are in high level. Comparing the satisfactions of stadeholder between academic year 2000 and 2001, it found that it was the different satisfactions stakeholder between academic year 2000 and 2001 at 0.05 level of significance.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
  
  Barcode: 11054
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาความพึงพ..
Bib 12674


 Copyright 2015. All Rights Reserved.