ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ศุภวดี แถวเพีย / ประภัสสร วงษ์ศรี /
 ชื่อเรื่อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามกับความผูกพันในงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 หมายเหตุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามกับความผูกพันในงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จำนวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม แบบสอบถามบรรยากาศองค์การของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดของ ลิทวิน และสตริงเจอร์ (Litwin and Stringer, 1968) และ แบบสอบถามความผูกพันในงานบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดของ โลดอห์ลและเคจเนอร์ (Lodahl and Kejner, 1965) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. บรรยากาศองค์การของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีโดยด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านโครงสร้างขององค์การ 2. ความผูกพันในงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเชื่อในคุณค่าของงาน 3. บรรยากาศองค์การของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.41) จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามที่ดีจะทำให้บุคคลากรของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีความผูกพันในงานดีด้วย ดังนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ควรส่งเสริมบรรยากาศองค์การของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันในงานที่ดีต่อไป
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
  
  Barcode: 9633
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาความสัมพ..
Bib 12395


 Copyright 2015. All Rights Reserved.