ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง รัชนี สินะสนธิ / /
 ชื่อเรื่อง
รายงานการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล เจตคติต่อวิชาชีพ คำนิยมต่อวิชาชีพ กับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยใน รพศ. รพท. เขต 2
 หมายเหตุ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลเจตคติต่อวิชาชีพค่านิยมต่อวิชาชีพกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเขต2กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยในจำนวน304คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีพแบบวัดค่านิยมต่อวิชาชีพและแบบวัดการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเครื่องมือทุกชุดผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาและความเที่ยงแล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอยแบบขั้นตอนพหุคูณของตัวแปรแต่ละตัว ผลการวิจัยพบว่า 1.ระดับเจตคติต่อวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง 2.ระดับค่านิยมต่อวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง 3.ระดับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับดี 4.อายุ ประสบการณ์ทำงานการได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเจตคติต่อวิชาชีพค่านิยมต่อวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ส่วนระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 5.กลุ่มตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ได้แก่ค่านิยมการได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยและเจตคติต่อวิชาชีพซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ26.9 (R2=0.269) สมการพยากรณ์เป็นดังนี้ Z=0.399+ค่านิยมต่อวิชาชีพ+0.221การศึกษาอบรมเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย+0.132เจตคติต่อวิชาชีพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
  
  Barcode: 9346
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยเร..
Bib 12322


 Copyright 2015. All Rights Reserved.