ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ศิริพรรณ จิตต์ใส / กัลยา ศรกล้า /
 ชื่อเรื่อง
รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลสุรินทร์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม
 หมายเหตุ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 40 คน กลุ่มที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและกลุ่มที่มารับยาจากแพทย์และกลับไปอยู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองของโอเร็ม เมื่อมีภาวะความเบี่ยงเบนทางสุขภาพ และพลังความสามารถ 10 ประการ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากข้อมูลประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผนพยาบาลและข้อมูลการมีพลังความสามารถ 10 ประการ โดยพิจารณาตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนไปสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC + หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคว์สแคว์ ผลการวิจัยพบว่า 1.ด้านความรู้สาเหตุของโรค ความรุนแรง การมีโรคแทรกซ้อน ระยะการเจ็บป่วย ของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างกันคือเรื่อง การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง การดูแลตนเองระหว่างการรักษาพยาบาลและสภาพจิตใจขณะเจ็บป่วย 2. ด้านการดูแลตนเองในภาวะเบี่ยงเบนสุขภาพ พบวความแตกต่าง 2 กลุ่มเรื่อง การทำความสะอาดร่างกาย , การประกอบอาหาร , ส่วนเรื่องทึ่ไมมีความแตกต่าง คือ การทำความสะอาดบ้าน , การซักเสื้อผ้าและการทำงานอื่นๆ 3. ด้านการปฏิบัติกิจกรรม พบความแตกต่างกันเรื่องการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การรับรู้ การสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น ส่วนกิจกรรมที่ไม่แตกต่างกันคือกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ภาวะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มและการรับรส ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้เข้าใจเรื่องภาวะความไม่สมดุลย์ขณะเจ็บป่วยและการมีพลังความสามารถ 10 ประการของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ประยุกต์ทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเองของโอเร็มมาปรับใช้ จึงเป็นข้อคิดว่า กิจกรรมที่ผู้ป่วยประยุกต์นี้ ทางการพยาบาลน่าจะทำเป็นเกณฑ์ในการาวัดคุณภาพทางการพยาบาลได้ด้วย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วจ. ศ/ร 2541  
  Barcode: 9146
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัยเร..
Bib 12303


 Copyright 2014. All Rights Reserved.