ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง สุชาดา ดีทองหลาง / /
 ชื่อเรื่อง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาโรคฟันผุ ศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคฟันผุของนักเรียนและนักศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ในเขตตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรงเรียน นักเรียน 101 คน ทำการศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2543 ถึงเดือนธันวาคม 2543 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อวัดความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคฟันผุของนักเรียน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ Chi-Square test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างโรคฟันผุกับปัจจัยต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า จำนวนนักเรียน 101 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.5 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.5 อายุเฉลี่ย 11.36 ปี บิดา-มารดา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 69.3 และ 78.2 การศึกษาของบิดา - มารดา ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 53.5 และ 55.4 ฐานะทางเศรษฐกิจในครอบครัว ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,001-4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.7 จำนวนพี่น้องในครอบครัวส่วนใหญ่มี 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 นักเรียนมีฟันผุร้อยละ 50.5 เฉลี่ย 1.66 ซี่ต่อคน ส่วนระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคฟันผุ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.3,73.3 และ 72.3 ตามลำดับ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคฟันผุ พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟันผุของนักเรียน มีความสัมพันธ์กับปัญหาโรคฟันผุของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% p-value =0.0334 ส่วนเพศ การศึกษาของบิดา มารดา การปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับโรคฟันผุของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์ต่อปัญหาโรคฟันผุของนักเรียน สำหรับข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขควรจัดให้นักเรียนได้รับความรู้ถึงสาเหตุของโรคฟันผุ ลักษณะอาการเริ่มแรกของโรคฟันผุควรปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญของฟันให้มากขึ้น เน้นการปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรงฟันและบ้วนปากหลังอาหาร และทำอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่เกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ครูอนามัย,ครูประจำชั้น,อสม. ,ผู้ปกครองเด็ก ตลอดทั้ง อสร. ทุกคน ควรมีส่วนร่วมในการดูแลเอาใจใส่ และเห็นความสำคัญของทันตสุขภาพของนักเรียน สำหรับการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาบทบาทและปัญหาอุปสรรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูอนามัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน ในการดำเนินทันตสาธารณสุขในโรงเรียน ตลอดจนศึกษาถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านทันตสุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
  
  Barcode: 6032
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยที่เกี่ยวข..
Bib 12058


 Copyright 2015. All Rights Reserved.