ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง สมพร อินทะโพธิ์ / /
 ชื่อเรื่อง
แนวโน้มของพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
 หมายเหตุ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ คือ เพื่อศึกษาแนวโน้มของพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ะระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์กับปัจจัยด้าน เพศ หลักสูตร ชั้นปี ที่พักอาศัย การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงในพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน 204 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสอบถามตามแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1.ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤิตกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์คือ เพศ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงในพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ คือ หลักสูตร ชั้นปี ที่พักอาศัย การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
  
  Barcode: 5962
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวโน้มของพฤติกร..
Bib 11996


 Copyright 2015. All Rights Reserved.