ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง สมเจตน์ จันทร์อำรุง / /
 ชื่อเรื่อง
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 หมายเหตุ ปัจจุบันอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นสาเหตุสำคัญของการตาย และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของบุคคลในกลุ่มอายุ 15-20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยเรียน จึงจำเป็นต้องหากลวิธีทางสุขศึกษาเหมาะสม เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลองในกลุ่มตัวอย่างเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 44 คน ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดกิจกรรม ให้แก่กลุ่มทดลองคือ การบรรยายประกอบการใช้แผ่นใส และสไลด์การฉายวีดีโอเทป และตอบปัญหา การอภิปรายกลุ่ม การตรวจสภาพรถ และการสาธิตกรขับขี่ ทุกกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้กลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย และกฏหมายจราจรที่ควรทราบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภายในกลุ่มก่อน และหลังการทดลอง ใช้ Paired Samples t-test และหาความสัมพันธ์ ใช้ Pearson's Product Moment Correlation Coefficientซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย และกฎหมายจราจรที่ควรทราบ ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าทัศนคติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย และกฏหมายจราจรที่ควรทราบ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกกับ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ดังนั้นการใช้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยยึดหลักตามทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม มีผลทำให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การขับขี่รถจักรยานยนต์ และกฏหมายจราจรที่ควรทราบ ไปในทางที่ดีขึ้น จึงน่าจะนำโปรแกรม หรือกิจกรรมทางสุขศึกษาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับบทเรียน ในโอกาสต่อไป
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
  
  Barcode: 3414
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประสิทธิผลของโปร..
Bib 11154


 Copyright 2015. All Rights Reserved.