ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง จิระศักดิ์ ชาวท่าโขลง / /
 ชื่อเรื่อง
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 หมายเหตุ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน 14 ตำบล เขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 369 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคว์สแคว์ ด้วยการใช้โปรแกรม Epi Info ผลการศึกษาพบว่า อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.7 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 37.1 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 42 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ร้อยละ 64.2 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 68.0 มีความสามารถในการอ่านและเขียนหนังสือได้ ร้อยละ 97.8 ระยะเวลาการเป็น อสม. ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ร้อยละ 51.0 สำหรับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า อสม. มีความรู้ถูกต้องในเรื่องการแนะนำผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง ร้อยละ 93.0 ชนิดของยุงนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน ร้อยละ 92.4 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด ร้อยละ 90.0 การแนะนำผู้ป่วยที่สงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 89.7 สถานที่ที่ยุงลายชอบวางไข่ ร้อยละ 86.7 วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกร้อยละ 85.6 การสังเกตอาการผู้ป่วย ร้อยละ 85.6 โรคนี้มักเกิดในช่วงฤดูไหน ร้อยละ 81.3 แต่พบว่า อสม. มีความรู้ผิดในเรื่อง การเปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกัน ต้องเปลี่ยนทุก ๆ วัน เพื่ออะไร ร้อยละ 47.2 วิธีการติดต่อของโรค ร้อยละ 47.7 ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของทรายอะเบท ร้อยละ 54.7 ด้านทัศนคติต่อการควบคุมป้องกันโรคถูกต้องในประเด็นที่ว่าโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 95.2 การเก็บหรือทำลาย วัสดุ สิ่งของที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำได้ง่าย ร้อยละ 95.1 การร่วมมือของประชาชน จะช่วยควบคุมและป้องกันโรคได้ดี ร้อยละ 94.8 การป้องกันควบคุมโรคดีกว่าการปล่อยให้มีการเจ็บป่วยและค่อยทำการรักษา ร้อยละ 92.4 การเห็นด้วยว่าโรคไข้เลือดออกนำไปสู่ความตายได้ ร้อยละ 91.4 อสม.จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจึงจะสามารถช่วยป้องกันและควบคุมโรคในหมู่บ้านได้ ร้อยละ 86.4 การเห็นด้วยกับการป้องกันยุงกัดเพื่อป้องกันดรคไข้เลือดออก ร้อยละ 85.6 โรคไข้เลือดออกน่ากลัวเพราะเป็นแล้วเป็นอีกได้ร้อยละ 83.7 แต่ยังพบว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีในประเด็นที่ว่าคิดว่าการป้องกันยุงกัดทำได้ยาก ร้อยละ 40.7 คิดว่าการป่วยด้วยโรคนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะใคร ๆ ก็ป่วยได้ ร้อยละ 39.5 การพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้ทั่วหมู่บ้านโรคจะหมดไป ร้อยละ 33.3 การทำลายลูกน้ำยากกว่าตัวยุงร้อยละ 26.8 ด้านการปฏิบัติพบว่า อสม. ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องในประเด็นที่ว่าแนะนำญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยมีไข้สูงได้ร้อยละ 94.6 จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะลดการเกิดโรคได้ ร้อยละ 87.0 การรู้วิธีทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดยุงลายนำโรคได้ ร้อยละ 85.1 การปฏิบัติและแนะนำวิธีทำลายลูกน้ำยุงลายในภาชนะบรรจุน้ำใช้แก่ประชาชน ร้อยละ 81.8 และยังพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในประเด็นที่ว่า การเคยดำเนินการควบคุมป้องกันโรคในเขตรับผิดชอบยังน้อยอยู่ร้อยละ 73.7 การควบคุมป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยไม่ใช้สารเคมีควรทำในช่วงใด ร้อยละ 51.5 การเคยไปใส่ทรายอะเบท ตามบ้านเรือนประชาชน ร้อยละ 42.0 การทราบสิ่งสำคัญอันดับแรก ที่ต้องทำในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 37.4 การเคยใช้ทรายอะเบทในภาชขนะที่บ้านเรือนของ อสม. เอง ร้อยละ 35.2 การส่งรายงานการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 34.1 การเคยให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคไข้เลือดออกแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 32.8 นอกจากนั้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้กับการปฏิบัติ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติกับการปฏิบัติ พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
  
  Barcode: 3342
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาความรู้ ..
Bib 11094


 Copyright 2014. All Rights Reserved.