ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง เยาวลักษณ์ โพธิดารา / และคณะ /
 ชื่อเรื่อง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 หมายเหตุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงมนุษยวิทยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในด้านการควบคุมอาหาร การใช้ยารักษา การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพทั่วไป เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมที่บ้านผู้ป่วย เลือกศึกษาผู้ป่วย จำนวน 12 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 6 ราย ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2538 ถึงเดือนพฤษภาคม 2539 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าฤดูกาล ค่านิยมในสังคม และวัฒนธรรมบริโภคร่วมกันของคนในครอบครัวไม่สามารถแยกอาหารเฉพาะได้ เป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการควบคุมอาหารของผู้ป่วย ส่วนการรับรู้ถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคและความรุนแรงของโรคเป็นปัจจัยในการกำหนดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการใช้ยา และการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังพบว่าในด้านความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับการปฏิบัติต้องตามคำแนะนำของบุคลากรทีมสุขภาพ ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน จะเป็นผู้ที่มีลักษณะดังนี้ คือ 1. ไม่มีอาการรุนแรงหรือไม่มีโรคแทรกซ้อน 2. ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งไม่มีภาระในการหาเลี้ยงครอบครัว 3. ยังมีคู่สมรสคอยดูแลสุขภาพทั่วไป ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าตนมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจากการสนับสนุนกลุ่มสมาชิกศูนย์ส่งเสริมผู้สูงอายุและจากการเห็นตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานรายอื่นๆ ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจะทำให้กลุ่มตัวอย่างเพิ่มความระมัดระวังเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและแรงสนับสนุนของครอบครัวช่วยให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นบุคลากรทีมสุขภาพควรนำกระบวนการกลุ่มและแรงสนับสนุนทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำและส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วจ. WK801 ย547พ 2539  
  Barcode: 2839
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พฤติกรรมการดูแลต..
Bib 10863


 Copyright 2015. All Rights Reserved.