ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ชิดชไม แก่นระหงษ์ / /
 ชื่อเรื่อง
การศึกษา ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น : ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัด
 หมายเหตุ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ปี 2537 ของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ลำปาง 2 และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเลือกโดยเฉพาะเจาะจงได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบทดสอบและแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ยร้อยละการทดสอบสมมุติฐาน โดยไคล์สแควร์ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวอขงคะแนนความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนในการป้องกันการเชื้อโรคเอดส์ และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีของ นิวแมน-คูลล์ผลของการวิจัยมีดังนี้ 1. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ ลำปาง 2 และพะเยา ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับต่ำ มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง และสูง มีการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในระดับต่ำ ปานกลางและสูง 2. ความรู้กับทัศนคติต่อผู้ป่วย/ติดเชื้อเอดส์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 วิทยาลัยฯไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติที่ .05 3. ทัศนคติกับการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 วิทยาลัย ฯ ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติที่ .05 4. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ลำปาง 2 และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา มีระดับความรู้ ทัศนคติเกียวกับโรคเอดส์ และการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .01 (จึงนำไปทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป) 5. ผลของความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง 2 มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา กลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา มีความรู้น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่าง ของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีเชียงใหม่ และกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ลำปาง 2 มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยนพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 6. ผลของทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนี พะเยา มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดสศ์ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ลำปาง 2 อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ .05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา และกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดสศ์ไม่แตกต่างกัน 7. ผลของการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ลำปาง 2 มีการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา แงละกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล่ บรมราชชนนี ลำปางา 2 มีการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา และกลุ่มตัวอย่างของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เชียงใหม่ มีการปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ไม่แตกต่างกัน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วจ. WD305 ช544ก 2538  
  Barcode: 2833
วิจัย บนชั้น

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษา ความรู้..
Bib 10857


 Copyright 2015. All Rights Reserved.